Aktualności
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 239/17 toczy się sprawa z wniosku  Powiatu Olkuskiego – Starosty Olkuskiego przy udziale Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu i Piotra Barczyka o likwidację depozytu pieniężnego w kwocie 920,76 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych 76/100), który jest zdeponowany w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu. Depozyt został pozostawiony przez zmarłą dnia 25 maja 2012 r. mieszkankę Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu – Mariannę Barczyk.
    Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji niepojętego depozytu, aby w terminie 1 miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale  Cywilnym i udowodnili swoje prawa dotyczące wyżej opisanego depozytu, gdyż w przeciwnym razie  sąd stwierdzi likwidację niepojętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-04-20
Publikujący Administrator 2018-04-20 12:36:37
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-05-20
OGŁOSZENIE
 
W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą  I  Ns 277/17 toczy się sprawa z wniosku Lidii Koniecznej o stwierdzenie, że Henryk Papaj i Maria Papaj nabyli z mocy prawa z dniem 04 listopada 1971r. prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Wierzchowisko, Gmina Wolbrom, stanowiącej działki o nr23, 59, 81, 84/1, 95/1 i 95/2, obręb Wierzchowisko, o łącznej powierzchni 6,5360 ha, dla której w wypisie rejestru gruntów ujawniono własność na rzecz Lidii Ewy Koniecznej, Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców; Stanisława Pacia zmarłego w 1992 r, Franciszki Pacia zmarłej w 1975 r., Jana Papaja zmarłego w 1978 r. i Weroniki Papaj zmarłej w 1991 r. i dalszych ich zstępnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali w Sądzie Rejonowym w Olkuszu w Wydziale I Cywilnym swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie o ile zostanie ono udowodnione
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-04-13
Publikujący Administrator 2018-04-13 13:21:30
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-07-13
OGŁOSZENIE
 
W Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 257/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Aliny Leś przy uczestnictwie Grzegorza Weryńskiego, Piotra Weryńskiego,  Wandy Werynskiej, Apolonii Sajdak o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1223/7 o pow. 519 m 2, położonej w miejscowości Bolesław przy ul. Chmielnej 64.  W wypisie z rejestru gruntów jako władający na zasadach samoistnego posiadania figuruje Weryński Franciszek syn. Franciszka i Marii. Nieruchomość ta nie posiada założonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa dotyczące wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2018-04-05 14:03:53
Data wygaśnięcia: 2018-07-05
OGŁOSZENIE
 
W Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 323/17 toczy się sprawa z wniosku Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu  przy udziale Arturo Mastroianni, Alisia Mastroianni, Antonio Mastroianni o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Krzysztofie Leżuch, synu Stefana i Katarzyny,  zmarłym dnia 30 maja 2015 roku w Sosnowcu, ostatnio zamieszkałym w Bolesławiu (gmina Bolesław, powiat olkuski, województwo małopolskie). Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2018-04-05 14:01:16
Data wygaśnięcia: 2018-07-05
OGŁOSZENIE

 
W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 324/17 zawisła sprawa z wniosku Zofii Stach  o stwierdzenie, że Antoni Stanisław Tkaczyk syn Antoniego i Anieli nabył przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 1985 r. prawo własności północnej części nieruchomości o powierzchni 1215 m2 stanowiącej część działki nr 4417/2 położonej w Wolbromiu, jednostka ewidencyjna Wolbrom M, obręb nr 0001 Wolbrom, znajdującą się w posiadaniu wnioskodawcy, co do której ujawniono władanie na prawach samoistnego posiadania Gminy Wolbrom. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym swe prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie ono udowodnione.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-02-09
Publikujący Administrator 2018-02-09 10:41:57
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-05-09