Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 210/17
OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns  210/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Piotra Wielgosza, Antoniego Słaby, Mirosława Piwowarczyka, Edwarda Momoli, Mariana Niewiary, Zbigniewa Kalarusa, Barbary Cebo, Patrycji Izdebskiej, Anny Wielgosz, Jana Banyś, Marka Kiszki, Tadeusza Podsiadło, Marka Gąsiorka, Józefa Różyckiego, Urszuli Słaby, Haliny Momoli, Krystyny Niewiary,  Krystyny Pasuli, Iwony Karaś, Antoniego Pazdyki, Ireny Pazdyki, Jolanty Kalarus,   Bogusławy Piwowarczyk,  Małgorzaty Banyś, Danieli Kiszki, Doroty Podsiadło, Marii Różyckiej z udziałem  Jerzego Sosinki, Marcina Tracza, Michała Taszyckiego, Dariusza Taszyckiego, Adriana Pużuka, Mariusza Kamińskiego, Anny Taszyckiej, Edmunda Ptaszyckiego,  Skarbu Państwa  - Starosty Olkuskiego, Elżbiety Kamińskiej, Bożeny Jagiełło - Taszyckiej, Krystiana Kotarby, Leszka Taszyckiego, Tadeusza Kotarby, Anny Pyrzowskiej - Nałęcz, Alicji Domanik o zasiedzenie nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki gruntu nr 1929, położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej 28 w  części, w której na działce tej posadowiony jest budynek mieszkalny przy ul. Skalskiej 28 w Olkuszu oraz w obszarze 4 m od zabudowanej części tego budynku na działce nr 1929. W wypisie z rejestru gruntów jako współwłaściciele tejże działki figurują Alicja Domanik, Krystian Józef Kotarba, Tadeusz Kotarba, Anna Pyrzowskiej - Nałęcz, Edmund Ptaszycki, Stanisław Ptaszycki, Jerzy Sosinka. Nieruchomość ta nie posiada założonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa dotyczące wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”
 
                                                                                                                   SSR MICHAŁ SIEMIENIEC

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-01-04
Publikujący Administrator 2018-01-04 11:18:34
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-04-04