Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący
w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
 
 § 1
Sąd Rejonowy w Olkuszu w  celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Sądu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 oraz w celu zapobiegnięcia naruszania zakazu wnoszenia broni i amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, korzysta z usług pracowników ochrony w rozumieniu przepisów
 1. o ochronie osób i mienia.
 2. Pracownicy ochrony do realizacji swoich zadań wykorzystują elektroniczne systemy pomocnicze w postaci systemu przeciwpożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu wizyjnego.
§ 2
Wstęp do budynku Sądu Rejonowego, za wyjątkiem pracowników Sądu i osób wykonujących czynności zlecone lub służbowe na terenie Sądu, możliwy jest
 1. w godzinach urzędowania Sądu.
 2. Prezes Sądu w uzasadnionych przypadkach może wprowadzić karty wstępu (przepustki) uprawniające do wejścia na teren Sądu lub inne ograniczenia w dostępie do budynku Sądu a także wydawać doraźne zarządzenia zapewniające bezpieczeństwo na terenie Sądu.
§ 3
 1. Osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez pracowników służby ochrony, której celem jest zapobiegnięcie wniesieniu na teren Sądu broni, amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych w szczególności takich jak miotacze gazu, paralizatory elektryczne, materiały żrące, materiały łatwopalne, pałki, kije, noże, szkło i opakowania szklane, narkotyki lub alkohol.
 2. Kontrola o której mowa w ust. 1 polega na:
 1. Przejściu przez bramkę do wykrywania metalu, ewentualnemu sprawdzeniu ręcznym wykrywaczem metali,
 2. Sprawdzeniu wnoszonego bagażu (reklamówki, torby, nesesery, plecaki, saszetki itp.) poprzez okazanie ich zawartości.
 1. W przypadku odmowy poddania się kontroli pracownik ochrony informuje
  o konieczności wezwania policji, celem przeprowadzenia kontroli.
 2. W razie dalszej odmowy poddania się kontroli pracownik ochrony odmawia osobie wstępu do budynku Sądu, do czasu przeprowadzenia kontroli przez policję i wzywa osobę do podania przyczyny stawiennictwa w budynku Sadu, informując o ewentualnej potrzebie przekazania informacji do właściwego Wydziału lub Prezesa Sądu.
 3. Po uzyskaniu informacji o której mowa w ust. 4 pracownik ochrony niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji kierownika sekretariatu właściwego Wydziału lub Prezesa Sądu za pośrednictwem pracowników Oddziału Administracyjnego.
 4. Kontrola o której mowa w ust. 1 może zostać przeprowadzona ponownie przed wejściem na salę rozpraw.
 5. Do wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu z pominięciem kontroli o której mowa w ust. 1 uprawnieni są sędziowie, pracownicy Sądu, komornicy, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz funkcjonariusze organów ścigania i  innych organów państwa - po wcześniejszym okazaniu własnej legitymacji służbowej lub identyfikatora.
§ 4
 1. W przypadku podejrzenia, iż osoba wchodząca do budynku Sądu  Rejonowego w Olkuszu jak i przebywająca na terenie budynku Sądu, wezwana do stawiennictwa przez Sąd, znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, pracownik ochrony informuje, że udział w posiedzeniu sądowym w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego stanowi naruszenie powagi czynności sądowych i może skutkować wydaleniem z Sali rozpraw, karą porządkową grzywny lub kara porządkową aresztu.
 2. Pracownik ochrony może odmówić wstępu do budynku Sądu osobie co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, o ile uzna, że jej stan ma wpływ na bezpieczeństwo w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu.
 3. Osoba o której mowa w ust. 2 ma prawo do żądania przeprowadzenia właściwego badania.
 § 5
 Na wniosek Przewodniczącego składu orzekającego, przy salach rozpraw mogą zostać wyznaczone strefy, w których poruszać się mogą jedynie sędziowie, pracownicy Sądu, Pracownicy ochrony, funkcjonariusze organów ścigania i innych organów państwa oraz osoby uprawnione do wzięcia udziału w posiedzeniu sądowym.
 
§ 6
 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się pozostawiania na terenie Sądu bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru.
 2. Bagaże lub inne przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutralizowane przez uprawniona służbę ochrony na koszt ich właścicieli lub użytkowników.
§ 7
Zabrania się wprowadzania do budynku Sądu zwierząt, za wyjątkiem:
 1. psa przewodnika – psa szkolonego na przewodnika dla niewidomego lub niedowidzącego,
 2. psa dla niesłyszącego – psa szkolonego w kierunku rozpoznawania odgłosów
  i wskazywania ich niesłyszącemu lub niedosłyszącemu.
 3. psa opiekuna - psa który reaguje w przypadku ataku choroby lub w innych przypadkach medycznych,
 4. psa policyjnego, psa ratownika – w przypadku wystąpienia zdarzeń uzasadniających konieczność wykorzystywania tych psów.
§ 8
Na terenie budynku Sądu i w jego najbliższym otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 
§ 9
Na terenie budynku Sądu obowiązuje bezwzględny zakaz: handlu obnośnego i akwizycji, zbierania datków na cele społeczne bez właściwego zezwolenia,  palenia wyrobów tytoniowych , papierosów elektronicznych i nowatorskich wyrobów tytoniowych.
powrot
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
AutorSąd Rejonowy w Olkuszu2018-11-30
Publikujący Administrator - Administrator 2018-11-30 10:00
Modyfikacja Administrator - Administrator 2018-11-30 10:01
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]